Yönerge

 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

(KSBÜ-SEM) Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında kişilerin, kamunun veya özel sektörün ihtiyaç duydukları veya talep ettikleri alanlarda eğitim, danışmanlık, seminer, konferans, sınav ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, koordinasyonu ve gerekli tüm hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge hükümleri; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programlarını, eğitim programlarını yürütenleri, bu programlar sonunda verilen belgeleri ve eğitim programına kayıt yaptıran katılımcıları kapsamaktadır. Yasal

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge, 10/11/2019 tarihli ve 30944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite : Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni,

b) Senato : Kütahya Sağlık Bilimleri Senatosu’nu,

c) Müdür : KSBÜ-SEM Müdürü’nü

ç) Yönetim Kurulu : KSBÜ-SEM Yönetim Kurulu’nu,

d) Birim : Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ile rektörlüğe bağlı bölümleri,

e) Eğitim Programı :KSBÜ-SEM’de açılan seminer, konferans ve diğer tüm eğitim faaliyetlerini,

f) Sertifika Programı :KSBÜ-SEM ve/ veya diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte açılan, özel şartları bulunan ve bu şartları sağlayanlara belge verilen eğitim programını,

g)Program

ğ)Koordinatörü :Birimlerde eğitim-öğretim programının koordinasyonuyla görevlendirilmiş kişiyi,

h)Katılımcı :KSBÜ-SEM’de açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlerde kayıt koşullarını yerine getirmiş ve eğitim programına katılmaya hak kazanmış kişileri,

ı)Katılım Belgesi :KSBÜ-SEM tarafından açılan eğitim programlarına katılarak devam şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

i)Sertifika : KSBÜ-SEM ve/veya diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte açılan sertifika programlarına katılarak, gerekli devam ve başarı şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

j)Eğitmen : KSBÜ-SEM tarafından açılan eğitim programlarında eğitim veren kişi ya da kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarına İlişkin Esaslar Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarının Önerilmesi

Madde 5- (1) KSBÜ-SEM tarafından açılacak eğitim, sertifika ve sınav programları; kamu kurum ve kuruluşların, özel kuruluşların, dernek ve vakıfların, uluslararası kuruluşların, kişilerin, Üniversite birimleri ve Müdürün talebi üzerine bu Yönergede belirtilen şartlar dâhilinde Yönetim Kuruluna sunulur. Onaylanan faaliyetler ile ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya Müdür yetkilidir.

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programı Talepleri

Madde 6- (1) Birimler tarafından düzenlenmesi planlanan eğitim, sertifika ve sınav programlarının gelir giderlerini özetleyen program bütçesi, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, hedef kitlesi, katılımcıların seçiminde aranacak ölçütler, varsa katılımcıların başvuru ve kabul işlemleri, programa alınacak öğrenci/katılımcı sayısı, programın duyuru şekli ve araçları, dersleri verecek eğiticilerin isimleri, eğitim, sertifika, sınav programının yapılacağı yerin ve kullanılacak teknik donanımın özellikleri, program ve eğitici ile katkısı bulunanların ücret önerileri, programın başarı koşulları ve programı açmak için öngörülen en az katılımcı sayısı gibi bilgiler, talep formuna uygun olarak hazırlanarak KSBÜ-SEM’e sunulur.

(2) Eğitim, sertifika ve sınav programı önerileri, yapılması gereken programdan en geç yirmi işgünü öncesinde KSBÜ-SEM’e sunulur.

(3) Üniversite dışındaki kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşları tarafından talep edilecek olan veya bizzat KSBÜ-SEM tarafından hazırlanan eğitim, sertifika ve sınav yönetim programlarıyla ilgili öneriler, talebe bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında yapılabilir.

(4) Müdür önerilen eğitim programını inceler ve KSBÜ-SEM Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulunun onayını alan eğitim programları kesinleşir ve ilan edilir.

(5) Eğitim programı mesai saatleri içerisinde gerçekleşecek ise eğitmenin ve varsa katkı sağlayacak diğer eğitmenlerin bağlı bulunduğu birimin görüşü alınır. Mesai saatleri dışında gerçekleşecek olan eğitim programları için ise eğitmenlerin bağlı bulunduğu birimin bilgilendirilmesi yeterlidir. Bütün görevlendirme işlemlerini KSBÜ-SEM yürütür.

(6) Üniversite personeli olan veya olmayan uzman kişiler eğitmen olarak görev alabilir. Üniversite personeli olmayan uzman kişilerin görevlendirilmesi Yönetim Kurulunun onayına tabidir.

(7) Açılacak olan eğitim faaliyetleri için gerekli olan tüm derslik, amfi, laboratuvar vb. fiziksel ortamlar için gerekli izinler alındıktan sonra öncelikle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bulunan fiziki şartlar kullanılacaktır. Üniversite dışındaki fiziki ortamların gerekliliği durumunda ise ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alındıktan sonra, Yönetim Kurulunun onayladığı fiziksel mekanlar da kullanılabilir. Gerekli izin ve organizasyonların yapılmasından KSBÜ-SEM sorumludur.

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programının Açılması

Madde 7- (1) Bu yönergenin 6. Maddesi kapsamında KSBÜ-SEM’e ulaştırılan program önerileri Yönetim Kurulu tarafından incelenir gerekli görülmesi durumunda düzeltmeler yapılarak yine Yönetim Kurulunun onayıyla Senatoya sunulur. Senatoda onaylanan eğitim, sertifika ve sınav programları yürürlüğe girer.

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programının İlan Edilmesi

Madde 8- (1) Kabul edilen programların başvuru, kayıt ve kabul işlemleri ile sınavlara ilişkin bilgiler KSBÜ-SEM tarafından duyurulur. Program boyunca oluşacak giderler KSBÜ-SEM tarafından karşılanır. Gerekli görülmesi durumunda eğitim programlarının yeri ve tarihi KSBÜ-SEM tarafından değiştirilebilir.

(2) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim, sertifika ve sınav programları KSBÜ-SEM tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.

Eğitim Programının İptali

Madde 9- (1) KSBÜ-SEM tarafından açılacağı duyurularak, katılımcı kayıtları yapılan tüm eğitim programları, eğitim programı duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde iptal edilebilir. Eğitim programının iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ise ücretler KSBÜ-SEM tarafından gerekli iade evrakları hazırlandıktan sonra iade edilir. Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarının Yürütülmesi

Madde 10- (1)Açılacak programların yürütülmesinde, program koordinatörü Müdür ile eşgüdüm halinde çalışır.

(2) Program Koordinatörü, Müdür tarafından eğitim programını yürütmekle görevlendirilen kişidir. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla kişi görevlendirilebilir. Program koordinatörü başlangıcından bitimine kadar program ile ilgili bütün işlemleri planlar, ders ve sınavları koordine eder, eğitmen ve katılımcıların sorunları ile ilgilenir, Müdür ile işbirliği içerisinde oluşabilecek veya oluşan sorunları çözüme kavuşturur.

(3) Sertifika programında ölçme-değerlendirme esastır. Katılımcılara önceden belirlenen sayıda yazılı ve/veya sözlü değerlendirme sınavı yapılabilir. Sertifikaya hak kazanabilmek için gerekli başarı notu eğitim başlamadan önce KSBÜ-SEM tarafından duyurulur. Bazı sertifika programlarında uygulama çalışması, proje çalışması ve program sonunda bitirme projesi verilerek de ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Diğer eğitim ve sınav programlarında da program koordinatörünün ve/veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine, sertifika programlarıyla benzer şekillerde ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Program koordinatörü yapmış olduğu ölçme ve değerlendirme ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdür.

(4) Katılımcılar, Üniversite içerisinde öğrencilerin uymakla yükümlü oldukları mevzuat ve üniversite yönetimi tarafından yapılmış olan düzenlemelere uymayı kabul eder. Üniversite öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi

Madde 11- (1) Eğitim ve sertifika programlarında eğitmen görevlendirmesi, KSBÜ-SEM Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir. Müdür, ihtiyaç doğması ya da gerek görmesi halinde eğitmen görevlendirmelerinde değişiklik yapabilir, zaman kıstasının söz konusu olduğu program taleplerinde ise eğitmen görevlendirmesi Müdürün onayıyla kesinleşir.

(2) Eğitim ve sertifika programlarında görev alacak eğitmenlerin öncelikle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personeli olması zorunludur. KSBÜ-SEM’de eğitim vermek öğretim üyesinin isteğine bağlıdır. Program içeriği itibarıyla alanında uzman personelin bulunmadığı veya mevcut personelin görev almak istemediği programlarda Müdür tarafından onaylanan, Üniversite dışından eğitmen ya da eğitmenler, görevlendirilmek üzere Rektörlüğe sunulur. Rektörün onayıyla, Yönetim Kurulu hizmet alımı yöntemiyle üniversite dışından eğitmenler görevlendirebilir.

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarına Kayıt için İstenen Belgeler

Madde 12- (1)Adayların, eğitim, sertifika ve sınav programlarına bireysel olarak katılabilmeleri için mevcut ise programın asgari şartlarını yerine getirdiğine dair belgeleri, programın ücretinin yatırıldığına dair belgeyi, Başvuru Formu ve Eğitim Sözleşmesini imzalayarak, belirtilen süre içerisinde KSBÜSEM’e teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Tüzel kişilik tarafından talep edilen eğitim programının kayıt aşamasında gerekli bütün belge ve bilgiler ilgili tüzel kişilikten talep edilir ve yapılacak protokolün varlığı, kesin kayıt için zorunludur.

Eğitim/Sertifika Programına Devam

Madde 13- (1) Katılımcılar aşağıda esasları belirtilen devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

a) Katılımcılar, Eğitim Programı sonunda belge alabilmek için teorik programların %70’ine, pratik ve uygulamalı programların ise %80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Sertifika Programlarında devam zorunluluğu %80’dir.

b) Eğitim/Sertifika programına devam durumu; ilgili eğitici tarafından takip edilir. Eğitici devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her programın sonunda KSBÜ-SEM’e elden teslim eder.

c) Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında Program Koordinatörünün raporuna dayanılarak KSBÜ-SEM Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

d) Yukarıda belirtilen şekillerde Eğitim-Sertifika Programına devam etmeyen katılımcının mali sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla programla ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez.

Eğitim/Sertifika Programları ve Sınavlara İlişkin Kriterler

Madde 14- (1) Sertifika Programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar yoluyla yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ve sayısına koordinatörün teklifi ile KSBÜ-SEM Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Katılımcının başarılı sayılabilmesi için tüm sınavlardaki puan ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gereklidir.

(3) Eğitim Programı süresince, katılımcılar önceden belirlenen sayıda sınava tabi tutulabilir ve/veya kendilerine proje ödevi verilebilir.

(4) Sınavların sayısı, şekli, başarı notu ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı ilgili birimin, koordinatörün önerisine uygun olarak program veya değerlendirme sınavı başlamadan önce katılımcılara duyurulur. Gerektiğinde eğitim sertifika programı başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir.

(5) Eğitim/Sertifika programı devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcı değerlendirmeye alınmaz.

(6) İlgili protokolde aksine hüküm bulunmadıkça yukarıdaki esaslar eğitimden bağımsız düzenlenen değerlendirme, personel belgelendirme ve diğer sınavlar için de geçerlidir.

Sınav Sonuçlara İtiraz

Madde 15- (1) Eğitim/Sertifika programı veya değerlendirme sınavı katılımcıları sınav sonuçlarının ilan gününden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itirazlarını yazılı olarak KSBÜ-SEM’e yapabilirler. İtiraz, ilgili eğitici, koordinatör, komisyon tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde KSBÜ-SEM Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Sertifika ve Katılım Belgesi

Madde 16– (1) Sertifika programlarına devam eden ve sınavların sonucunda başarılı olanlara “Sertifika”, sertifika programlarına devam eden ancak sınavlarda başarısız olanlar ile konferans, seminer vb. bilimsel faaliyetler ile diğer tüm programlara katılanlara “Katılım Belgesi” verilir.

(2) KSBÜ-SEM tarafından verilen sertifikalar, Rektör veya Rektör Yardımcısı ve Müdür tarafından imzalanır. Diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte verilen sertifikalar ilgili kurum/kuruluş yetkilisi ve/veya Müdür tarafından imzalanır. KSBÜ-SEM tarafından verilen diğer eğitim, danışmanlık, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin katılım belgeleri Müdür tarafından imzalanır.

(3) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasları ile gerektiğinde sertifikaların geçerlilik süreleri programın özelliklerine göre Yönetim Kurulu ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenir.

(4) İştirakçiler ile yürütülen eğitim ve sınav programlarında Yönetim Kurulu ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek belgeler protokolle düzenlenir.

Katılımcıların Sorumlulukları

Madde 17 – (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları Eğitim/Sertifika Programları ile değerlendirme, personel belgelendirme ve diğer sınavlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

İlişik Kesme

Madde 18 – (1) Aşağıdaki hallerde katılımcının Eğitim/Sertifika Programı ile ilişiği KSBÜ-SEM Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

a) Program kayıt ücretinin ödenmemesi,

b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,

c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,

ç) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi,

d) Herhangi bir suçtan mahkûm olunması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar Eğitim, Sertifika ve Sınav Programları Ücretleri

Madde 19- (1) Eğitim, Sertifika ve Sınav Programları ile personel belgelendirme ve diğer sınavların ücretleri aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Sertifika-Eğitim programları ve sınavlara katılım için öngörülen ücretler, katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları ve eğiticilere yapılacak ödemeler ve program giderleri dikkate alınarak program önerisini hazırlayan birim/birimler, koordinatörler tarafından KSBÜ-SEM Yönetim Kuruluna önerilir. Program ücretleri KSBÜ-SEM Yönetim Kurulunda uygun görüldüğü takdirde, Müdür tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna görüşülmek üzere gönderilir. Program Ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunun uygun kararını takiben yürürlüğe girer. Protokollerle yürütülen programlarda ücretler protokolle belirlenebilir.

b) Eğitim, Sertifika ve Sınav Programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret kural olarak geri ödenmez. Mücbir sebepler dışında diğer sebeplere dayanan iade talepleri KSBÜ-SEM tarafından değerlendirilir.

c) Eğitim-Sertifika ve Sınav Programları ücretleri, ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.

d) Taksitli ödemelerde, taksitlerini belirlenen tarihlerde ödemeyen katılımcılar için eğitim sonunda Hukuk Müşavirliği’nce hukuki işlem başlatılır. Yasal faiz işlemi Hukuk Müşavirliği’nce uygulanır.

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarında Görevli Personele Ödenecek Ücretler

Madde 20- 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar” ve “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar” çerçevesinde eğitim faaliyetinde bulunan personellere ek ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

Madde 21 – (1) Yönergede hüküm bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.

Yürürlük

Madde 22 – (1) Bu Yönerge Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu’nun onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, Çarşamba