Yönetmelik

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KSBU-SEM): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer katılımcı bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

b) Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

c) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar açmak.

ç) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu imkanlarını sağlamak.

d) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve
güvenliği konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlarına eğitim ve katılım belgesi düzenlemek ve ilgili alanda danışmanlık hizmeti sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak veya onlar adına eğitim, kurs, basın-yayın, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti sunmak, sunulmasına aracılık etmek veya almak.

ğ) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimler açmak veya açtırmak.

h) Eğitim ve diğer etkinlik programları sonunda katılımcılara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

ı) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

i) Hayat boyu eğitim çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

j) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin birimlerini yönetmek ve merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek.
ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek.
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.
ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Faaliyetler sonucu aylık olarak yapılacak ödeme tutarlarını, görev puantaj cetveli katsayılarını düzenlemek ve dağıtım şeklini belirlemek.
d) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli çalışması için gerekli kararları almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020, Pazartesi